دناا :قطعات بدنه و اتاق جات دنا به در انواع فابریک و کوره ای.