پژو پارس 

قطعات بدنه رنگی و اتاق پژو پارس

در چهار نوع فابریک و شرکتی و کوره ای و خام