سمند LX :قطعات بدنه و اتاق جات سمند LX به در انواع فابریک و کوره ای.