پراید 111 :قطعات بدنه و اتاق جات پراید 111 به در انواع فابریک و کوره ای.