پراید 131 :قطعات بدنه و اتاق جات پراید 131 به در انواع فابریک و کوره ای.