پراید 132 :قطعات بدنه و اتاق جات پراید 132 به در انواع فابریک و کوره ای.