پراید 141 :قطعات بدنه و اتاق جات پراید 141 به در انواع فابریک و کوره ای.